• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Živinicama

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost Općinskog suda u Živinicama

  Općinski sud u Živinicama svoju Zakonom propisanu nadležnost obavlja na području grada Živinice i općine Kladanj. Za područje općine Kladanj formirano je Odjeljenje suda u Kladnju.

  Općinski sud u Živinicama stvarno je nadležan za suđenje u slijedećim predmetima.

  1. U krivičnim  predmetima 
  a) Da u prvom stepenu sudi
  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna  zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  - za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost općinskog suda,
  - za krivična djela za koja je sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
    na općinski sud i
  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika.
  b) Da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom.
  c) Da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude.

  2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi
  a) u svim građanskim sporovima  i
  b) u vanparničnom postupku.

  3. U drugim predmetima
  a) da sprovodi izvršni postupak,
  b) da određuje mjere obezbjeđenja
  c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
  d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini i
  e) da vrši druge poslove određene zakonom.

  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. Novine Federacije BiH“ broj: 38/05 i 22/06), i  Pravilnikom o unutrašnjoj  organizaciji Općinskog suda u Živinicama i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

  932 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1