• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Živinicama

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišne knjige

  11.05.2022.

  Zemljišno-knjižni ured ovog suda, osim matičnog, ima i izdvojeno odjeljenje pri Odjeljenju suda u Kladnju.

  Matično odjeljenje Zemljišno-knjižnog ureda ovog suda (gruntovnica) smješteno je u izdvojenoj zgradi suda na adresi, Ulica Oslobođenja broj. 22. Živinice (kod Biroa za zapošljavanje). U zemljišnoknjižnoj kancelariji se vode zemljišne knjige za nekretnine sa područja Grada Živinice,

  Izdvojeno odjeljenje Zemljišno-knjižnog ureda smješteno je u zgradi Odjeljenja ovog suda u Kladnju, u sobi broj 4 na prvom spratu. U zemljišnoknjižnoj kancelariji izdvojenog odjeljenja Zemljišno-knjižnog ureda se vode zemljišne knjige za nekretnine sa područja općine Kladanj.

  U zemljišnu knjigu se upisuju pravo vlasništva i druga stvarna prava na nekretninama, te druge činjenice bitne za pravni promet nekretnina.

  Zemljišna knjiga je javna. Svako može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisustvu zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige. Zemljišna knjiga i izvodi iz zemljišne knjige imaju snagu javne isprave.

   

  Upis u zemljišne knjige

  Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti dokaznu dokumentaciju na kojoj se zahtjev temelji.
  To mogu biti: notarski obrađeni ugovori, ovjerene kopija sudske odluke koja je osnov za upis,
  te drugi dokumenti potrebni za upis određeni zakonom.

  Prije predaje zahtjeva za upis treba utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li su nekretnina za koju se predlaže prenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu. Da bi isprava (ugovor, odnosno odluka nadležnog organa) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene prema podacima iz zemljišne knjige (broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele, kultura i površina).

  Potpisi ugovarača trebaju biti ovjereni u sudu ili kod notara.

  Uz zahtjev je neophodno priložiti:

  1.Prijavni list i kopiju katastarskog plana (ove dokumente možete dobiti u Katastru, odnosno u šalter sali Opštine Živinice, isti moraju biti u originalu i ne smiju biti stariji od 6 mjeseci)
  2. Pravni osnov (ugovor, rješenje nadležnog organa ili druga isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na nekretninama-original ili ovjerena kopija)
  3.Rješenje o upotrebi objekta ili uvjerenje da je objekat sagrađen prije 1976. godine- ukoliko je isti uplanjen (ove dokumente možete dobiti u Urbanizmu – original ili ovjerena kopija)
  4. Uvjerenje da zemljište služi za redovnu upotrebu objekta – ukoliko se radi o izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu (ovo uvjerenje možete dobiti u Urbanizmu)
  5. Za pravna lica rješenje Registarskog suda - original ili ovjerena kopija
  6. Dokaz o uplati sudske takse  (upute u prilogu)

   

  Potrebna dokumentacija za pojedine upise u zemljišnu knjigu

  Ugovor o poklonu, ugovor o kupoprodaji i ugovor o zamjeni:
  - zahtjev,
  - ugovor uz dokaz o regulisanom porezu na promet i
  - taksa (u skladu sa tarifnim brojem 13. i 14. Zakona o sudskim taksama, u prilogu)

  Dioba nekretnina:
  - zahtjev,
  - ugovor o diobi ili pravosnažno sudsko rješenje i
  - (oslobođeno plaćanja takse).

  Ugovor o doživotnom izdržavanju:
  - zahtjev,
  - ugovor o doživotnom izdržavanju uz dokaz o regulisanom porezu na promet,
  - izvod iz matične knjige umrlih za primaoca izdržavanja i
  - taksa (u skladu sa tarifnim brojem 13. i 14. Zakona o sudskim taksama, u prilogu)

  Hipoteka:
  - zahtjev,
  - pravosnažno sudsko rješenje i
  - taksa (u skladu sa tarifnim brojem 13. i 14. Zakona o sudskim taksama, u prilogu)

  Upis zabilježbe:
  - zahtjev,
  - isprava koja je osnov za upis zabilježbe i
  - taksa 80,00 KM.

  Brisanje hipoteke:
  - zahtjev,
  - pravosnažno sudsko rješenje, odnosno Brisovnica banke povjerioca ukoliko je hipoteka uknjižena na osnovu ugovora i
  - taksa 80,00 KM.

  Brisanje doživotnog prava uživanja:
  - zahtjev,
  - izvod iz matične knjige umrlih za lice koje je upisano sa pravom doživotnog uživanja i
  - taksa 80,00 KM.

  Zemljišnoknjižni izvadak:
  - taksa 10,00 KM (ovjereni prepis ili službeni izvadak)
  - taksa-5,00 KM (neovjereni prepis ili izvadak)
  Prilikom traženja izvoda iz zemljišne knjige potrebno je navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku (ime i prezime, ime oca vlasnika nekretnine, broj parcele, broj zk. uloška itd.). Ove podatke stranke mogu saopštiti telefonom na broj 035/775-558 lok. 113.

  Uvjerenja ili potvrde:
  - zahtjev i
  - taksa 5,00 KM.


  Kome su dostupni podaci upisani u zemljišnim knjigama

  Zemljišna knjiga je javna knjiga i podaci koji se nalaze u zemljišnoj knjizi dostupni su svim zainteresovanim licima.

  Jedan od najčešćih zahtjeva upućen prema ZK uredima je izrada zemljišnoknjižnog izvadka, koji je strankama potreban kao dokaz vlasništva na nekretninama, bilo radi prodaje nekretnine, njenog opterećenja, poklona, zamjene, sječe šuma, i sl.

  Prije nego što se krene u potragu za podacima iz zemljišne knjige bilo bi dobro da svaka stranka zna za koju katastarsku česticu traži podatke, te u kojoj katastarskoj općini se nalazi ta čestica. Da bi se to znalo potrebno je doznati u kojim zemljišnoknjižnim ulošcima je moguće pronaći te podatke.

  To stranka može pročitati s nekog već poznatog zpohranjenog dokumenta koji ima kod kuće (stari zk izvadak, identifikacija parcele koju izdaje katastar, podaci iz ugovora i sl.). Ako takvog dokumenta nema, onda je potrebno potražiti pomoć katastra koji vode evidenciju o novom premjeru i u mogućnosti su da izrade identifikaciju parcele, koja nam jasno pokazuje kojoj kč. novog premjera odgovara kč. starog premjera. Ako se radi o nekoj kč. koja je preuzeta u elektronsku bazu podataka zemljišnoknjižni izvadak se može odmah dobiti.

  Ukoliko se radi o dokazivanju prava vlasništva na  stanu, onda je stranka dužna donijeti ili stari zemljišnoknjižni izvadak ili prijedlog za upis vlasništva iz kojeg se jasno vidi kad je stranka podnijela zahtjev za upis vlasništva.

  • 1 - 1 / 1
  • 1