• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Živinicama

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Šta je sudska nagodba i kada je moguće koristiti?

  22.01.2024.

  Sudska nagodba je način rješavanja sudskog spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora.

  Sudskom nagodbom, stranke same dogovaraju na koji način će riješiti spor, a postignuta sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda.

  Sudska nagodba se zaključuje pred nadležnim sudom i može se zaključiti i u prvostepenom i u drugostepenom postupku.

  Na ovaj način rješavanje spora je brže, a značajno se smanjuju i troškovi koje iziskuje redovni sudski postupak.

  Stranke su, ukoliko izaberu sudsku nagodbu kao način rješavanja spora, pošteđene troškova dugotrajnog vođenja sudskog postupka, pribavljanja i izvođenja dokaza, izrade žalbe na odluku te troškova eventualnog drugostepenog postupka.

  Kako zaključiti sudsku nagodbu?

  Zaključenje sudske nagodbe može predložiti sudija koji odlučuje u konkretnom sporu ili to mogu uraditi same stranke, pojedinačno ili zajednički.

  Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

  • samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
  • samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
  • zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

  Nagodbu, je moguće postići u predmetima parničnog, vanparničnog, upravnog ili izvršnog postupka, te je ne treba poistovjećivati sa sporazumom o priznanju krivice u krivičnom postupku.

  To znači da zaključenje sudske nagodbe možete predložiti odmah po pokretanju sudskog postupka ili u bilo kojem trenutku trajanja postupka.

  Ukoliko sudija predloži sporazumno rješenje spora, ne shvatajte to kao pristrasnost – sudija ima namjeru pomoći strankama u cilju rješenja spora na obostrano zadovoljstvo.

  Smjernice za zaključenje sudske nagodbe možete pronaći kao prilog u desnom uglu stranice.

  Koji predmeti su pogodni za zaključenje sudske nagodbe?

  Način rješavanja spora često zavisi od spremnosti stranaka da riješe spor na miran način te drugih okolnosti koje idu u prilog zaključenja nagodbe.

  Predmeti koji su najpogodniji za zaključivanje sudske nagodbe:

  • predmeti u kojima postoji malo spornih pitanja,
  • predmeti koji uključuju novčana potraživanja, naročito male vrijednosti spora,
  • privredni sporovi, jer je u interesu stranaka da obnove svoj narušeni poslovni odnos,
  • radni sporovi, jer zahtijevaju brzo i zadovoljavajuće rješenje koje je od značaja za cjelokupnu sredinu u kojoj je takav spor nastao,
  • porodični sporovi, alimentacija, zbog osjetljivosti te vrste sporova za stranke,
  • predmeti koji se odnose na potraživanje materijalne i nematerijalne štete, ako osnov nije sporan, već samo visina,
  • stari predmeti - posebno oni stariji od pet, deset i više godina,
  • predmeti u kojim stranke u povodu predmeta spora žele isključiti javnost,
  • predmeti u kojim stranke napokon žele preuzeti kontrolu nad svojim sporom,
  • predmeti u kojima se stranke ne mogu pouzdati u svoj uspjeh u sporu i žele isključiti svaki mogući rizik za njih nepovoljne sudske odluke.

  Prema dosadašnjim iskustvima sudova u BiH, sudska nagodba najčešćese zaključuje u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih usluga (odvoz smeća, centralno grijanje, itd.), kao i predmetima koji se odnose na prava iz radnog odnosa, kako što su isplata otpremnine, plata i drugih potraživanja. Također, sporovi iz oblasti porodičnih odnosa, kao što je podjela bračne stečevine, ali i predmeti koji se odnose na podjelu imovine i naknadu štete, odnosno utvrđivanje materijalnih dugovanja, predstavljaju sporove koji su pogodni za mirno rješavanje i zaključenje sudske nagodbe.

  Video prikaz primjera zaključenja sudske nagodbe, ali i mogućnosti rješavanja spora u prethodnom postupku medijacije, možete pogledati na priloženom linku.

  Sudska nagodba se provodi dva puta godišnje.

  6 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1