Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Živinicama

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost Općinskog suda u Živinicama

27.07.2009.

Općinski sud u Živinicama svoju Zakonom propisanu nadležnost obavlja na području općina Živinice, Kladanj i Banovići. Za područje općine Kladanj formirano je Odjeljenje suda u Kladnju.

Općinski sud u Živinicama stvarno je nadležan za suđenje u slijedećim predmetima.

1. U krivičnim  predmetima 
a) Da u prvom stepenu sudi
- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna  zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
- za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost općinskog suda,
- za krivična djela za koja je sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
  na općinski sud i
- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika.
b) Da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom.
c) Da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude.

2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi
a) u svim građanskim sporovima  i
b) u vanparničnom postupku.

3. U drugim predmetima
a) da sprovodi izvršni postupak,
b) da određuje mjere obezbjeđenja
c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini i
e) da vrši druge poslove određene zakonom.

Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. Novine Federacije BiH“ broj: 38/05 i 22/06), i  Pravilnikom o unutrašnjoj  organizaciji Općinskog suda u Živinicama i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh